Spotřebitel bude více chráněn

21.05.2018

Co se mění: Nový občanský zákoník, podobně jako ten stávající, umožní do 14 dnů odstoupit od smluv uzavřených na dálku nebo mimo obchodní prostory. A to bez udání důvodu. Prostě bude stačit, že si spotřebitel obchod rozmyslí. Čtrnáctidenní lhůta začne běžet okamžikem podpisu smlouvy. 

Oznámení o odstoupení od smlouvy nebude muset být ve lhůtě 14 dnů podnikateli doručeno, ale postačí, když bude v jejím průběhu jen podáno na poštu.

Klíčový paragraf: § 1818 Má-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení tohoto dílu, nevyžaduje se, aby uvedl důvod, a s právem odstoupit od smlouvy nelze spojit postih. Využije-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení tohoto dílu, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje. CO SE MĚNÍ: Podnikatel bude muset spotřebiteli před uzavřením smlouvy sdělit další podstatné údaje, mimo jiné jej poučit o právu od smlouvy odstoupit. Pokud tak neučiní, prodlouží se lhůta na rok a 14 dnů. V případě smluv uzavíraných na dálku si tak spotřebitel oproti dnešku polepší. Současný zákoník totiž lhůtu prodlužuje "pouze" na tři měsíce.

Pokud však podnikatel svou chybu napraví a poučí spotřebitele dodatečně, začíná běžet původní čtrnáctidenní časový úsek. Klíčový paragraf: § 1829/2 Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f), může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

CO SE MĚNÍ: Po odstoupení od smlouvy začne běžet další čtrnáctidenní lhůta, v jejímž rámci spotřebitel vrátí zboží a podnikatel peníze. A to včetně nákladů, které spotřebitel zaplatil za dodání, třeba za poštovné. Bude mít vždy ovšem nárok na nejlevnější způsob, který mohl využít.

A pokud podnikatel předem spotřebitele neupozornil, že v případě odstoupení od smlouvy ponese sám náklady spojené  s odstoupením, zaplatí i tento výdaj. V současnosti to jde vždy z kapsy spotřebitele.

Klíčový paragraf: § 1832/1 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.  Nová právní úprava se přizpůsobuje právu Evropské unie, se kterým byla ta dosavadní do určité míry v rozporu. Současně reaguje na změny v evropském právu, které posilují postavení spotřebitele. Při reklamaci máte ihned nárok na vrácení peněz.